Obchodní podmínky

Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě, jehož vlastníkem a provozovatelem je:

Prodávající: BAIL–SPORT s.r.o.
Se sídlem:
Válcovní 1841/31, 703 00 Ostrava–Vítkovice, IČO: 61977209, DIČ: CZ61977209
Zapsán:
Obchodním rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12411
Kontakt: E: info@bail.cz, T: 00420 596 614 815, Pondělí až Pátek od 6:00 do 13:00 hod.

Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatel, který může kupujícímu dodat výrobky nebo jiné služby prostřednictvím třetí osoby.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Podle platné právní úpravy se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, nepodnikatelem nebo podnikatelem.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Podnikatel je osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní, výdělečnou činností nebo obdobnou podnikatelskou činností.

Za podnikatele se považuje také osoba, která jedná svým jménem na účet podnikatele. Je-li smluvní stranou podnikatel, pak se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách, která jsou obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

Nepodnikatel je právnická osoba, u které je při uzavření smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě netýká její podnikatelské činnosti. Je-li smluvní stranou nepodnikatel, pak se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách, která jsou obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

Kupní smlouva

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou platné pro kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující v dostatečném předstihu upozorněn před uzavřením kupní smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že jim rozumí a že s nimi souhlasí.

Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní, který obsahuje informace zejména o objednávaném zboží (vlastnosti, návod k použití), způsobu úhrady kupní ceny zboží, způsob doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím objednávkového formuláře je návrhem kupní smlouvy a smluvní vztah vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou (emailem), a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl v objednávkovém formuláři. Vzniklou smlouvu (množství zboží, kupní ceny, náklady na dopravu) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, je uzavřena darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím a z této smlouvy nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele či práva z odpovědnosti za vady. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy, která je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Cena zboží, platební a dodací podmínky 

Webové stránky e-Shopu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží na stránkách e-Shopu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkách e-Shopu. Ostatní náklady (doprava, balné) jsou uvedeny zvlášť. Náklady na doručení za nadměrné nebo těžké zboží, které nelze předem stanovit, mohou být doúčtovány po předchozí dohodě mezi smluvními stranami. Tato skutečnost bude kupujícím před odesláním zboží schválena písemně nebo telefonicky. Cena zboží nezahrnuje jeho instalaci a montáž v místě plnění.
Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu potvrzením objednávky-uzavřením kupní smlouvy.
Prodávající je oprávněn v některých případech požadovat zálohu (nadměrné velikosti, netypický produkt, zakázky atd.).
Na tuto zálohu bude vystavena zálohová faktura, jejíž hodnota bude odečtena z daňového dokladu.

Platební podmínky jsou:

 • platba předem na bankovní účet, který je uveden na faktuře
 • platba v hotovosti při předání zboží spediční firmou
 • platba v hotovosti při předání zboží v sídle firmy

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo její části u zboží:

 • které se již nevyrábí nebo je vyprodáno
 • kde se výrazně změnila cena a zákazník tuto změnu neakceptuje
 • kde jsou zjevné chyby v nabídce zboží

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Práva z vadného plnění – spotřebitel a nepodnikatel

Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je podnikatelem.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy především § 2099 až § 2117 a § 2161 a § 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že je kupujícím spotřebitel, použije se rovněž zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1)    Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, která nebrání užívat věc k určenému účelu, lze ji prodat za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající upozorní kupujícího, že věc má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé z povahy prodeje.

Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení nebo zničení věci způsobené jejím obvyklým používáním,

U použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věcí.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

2)    Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné porušení smlouvy je takové, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití a neodborném zásahu do výrobku.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je prodloužen o dobu, než kupující dodá veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Práva z vadného plnění – podnikatel 

Ustanovení tohoto článku se vztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je podnikatelem.

Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je spotřebitelem nebo nepodnikatelem.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy především § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží.

Při osobním odběru je kupující povinen prohlédnout zboží neprodleně při jejich převzetí. Zjistí-li u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu v prodejním místě neprodleně oznámit prodávajícímu. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jím uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním zboží nebo dodáním náhradního zboží za vadné zboží. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, učiní tak prodávající v nejbližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.

Při dodání zboží kupujícímu prostřednictvím přepravní služby je kupující povinen uplatnit nároky z vad množství, druhu, stavu (poškození) zboží do 3 pracovních dnů od převzetí zboží od přepravní služby. V případě, že produkty jsou poškozené nebo neúplné je kupující povinen dodat prodávajícímu protokol o poškození nebo ztrátě zboží, které společně sepíše kupující a zástupce přepravní služby. Kupující je povinen nároky za vady ve stanovené lhůtě uplatnit u prodávajícího písemně, s popisem vady a protokolem o poškození nebo ztrátě zboží. V případě vady druhu zboží je kupující oprávněn požadovat dodání náhradního zboží jen tehdy, jestliže vadné zboží bude vráceno prodávajícímu v původním balení, a to včetně příslušenství. Prodávající kupujícímu zjištěnou a jim uznanou vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstraní, a to dodáním chybějícího zboží nebo dodáním náhradního zboží za vadné zboží. Není-li možné vadu bezodkladně odstranit, prodávající tak učiní v nejbližším možném termínu. O tomto termínu prodávající kupujícího vyrozumí.

Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady zboží.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy 

Spotřebitel má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta pro odstoupení od smlouvy běží, jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik dodávek, ode dne poslední dodávky zboží,
 • kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka, ode dne přijetí první dodávky zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve uvedené lhůtě 14 dnů. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neúčinné, kupní smlouva zůstává v platnosti a účinnosti a spotřebiteli nevznikají z tohoto právního jednání žádná práva.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele, nebo pro jeho osobu, a rovněž od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

"UPOZORNĚNÍ – CHRÁNIČE“

Chrániče jsou zboží, které jsou zabaleny v hygienickém obalu, nepřenosná osobní ochranná pomůcka. V případě porušení hygienického obalu a použití zboží nelze z hygienických důvodů

odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů a zboží vrátit v souladu s § 1837 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku." Použitý chránič je propocený a tudíž nepřenosný na další osobu. Takto použité zboží nelze z hygienických důvodů prodat dalšímu zákazníkovi.

"Příklad: Spotřebitel si zakoupil suspenzor a následně s ním absolvoval turnaj v boxu. Po turnaji chtěl odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a suspenzor vrátit. V takovém případě, však nelze využít právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů s odkazem na § 1837 písm. g) občanského zákoníku, neboť byl porušen hygienický obal a zboží bylo použito. Takové zboží již nelze z hygienických důvodů prodat dalšímu zákazníkovi."

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a spotřebitel je povinen vrátit ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět na adresu prodávajícího: BAIL–SPORT s.r.o., Válcovní 1841/31, 703 00 Ostrava–Vítkovice. 

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal a to stejným způsobem. Spotřebitel nese dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím. Prodávající se může s kupujícím - spotřebitelem dohodnout na vrácení peněžních prostředků jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud tím prodávajícímu nevzniknou další náklady.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek ponese spotřebitel náklady na navrácení zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou komunikací na dálku, nese náklady na vrácení zboží, jestliže nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek a následném navrácení zboží se nejedná o možnost bezplatného zapůjčení zboží. Pokud spotřebitel vrátí prodávajícímu zboží, které bude poškozeno, opotřebeno nebo zničeno či spotřebováno, může prodávající uplatnit vůči spotřebiteli právo na náhradu škody. Nárok na náhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.

Právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek není primárně určeno pro řešení reklamace zboží.

Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář – přidat odkaz na formulář

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů (za účelem plnění předmětu smlouvy). Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Závěrečná ustanovení

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy dvorak@bail.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě platných živnostenských oprávnění a zápisu v obchodním rejstříku. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů vykonává Česká obchodní inspekce.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Ustanovení zákonných práv pro spotřebitele se týkají pouze kupujícího v

postavení spotřebitele.

Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. září 2015.