Reklamační řád

Základní informace

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek v internetovém obchodě,  jehož vlastníkem a provozovatelem je:

Prodávající: BAIL–SPORT s.r.o.
Se sídlem:
Válcovní 1841/31, 703 00 Ostrava–Vítkovice, IČO: 61977209, DIČ: CZ61977209
Zapsán:
Obchodním rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12411
Kontakt: E:
info@bail.cz, T: 00420 596 614 815, Pondělí až Pátek od 6:00 do 14:00 hod.

Tento reklamační řád se řídí ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.

Tento reklamační řád doplňuje obchodní podmínky a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Podle platné právní úpravy se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, podnikatelem nebo nepodnikatelem.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Podnikatel je osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní, výdělečnou činností nebo obdobnou podnikatelskou činností.

Za podnikatele se považuje také osoba, která jedná svým jménem na účet podnikatele. Je-li smluvní stranou podnikatel, pak se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách, která jsou obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

Nepodnikatel je právnická osoba,ukteré je při uzavření smlouvy z okolností zřejmé, že se koupě netýká její podnikatelské činnosti. Je-li smluvní stranou nepodnikatel, pak se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách, která jsou obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

Práva z vady zboží

Práva z vadného plnění jsou popsány v čl. IV. a V. Obchodních podmínek.

Záruky

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele a Kupujícího nepodnikatele činí 24 měsíců od data převzetí zboží.

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, o záruce za jakost.

Záruční doba pro Kupujícího podnikatele činí 12 měsíců od data převzetí zboží.
Záruční doba běží ode dne převzetí reklamované věci k posouzení vady prodávajícím.
Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
V případě výměny Zboží nezačíná běžet nová záruční doba.

Reklamace

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje

  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
  • nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Vyřízení reklamace

Práva z vadného plnění (Reklamaci) lze uplatnit u prodávajícího na adrese jeho libovolné provozovny, případně v sídle prodávajícího (BAIL–SPORT s.r.o.,Válcovní 1841/31, 703 00 Ostrava-Vítkovice).

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění (převzetí zboží) reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu spotřebiteli a kupujícímu nepodnikateli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy dle § 2106 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve kupujícího k převzetí opraveného zboží. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě spotřebování nebo zničení zboží při jeho obvyklém používání stejně jako při neodborném ošetřování a skladování.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Reklamační formulář

Formulář - ke stažení zde

Žádost o výměnu zboží

Formulář - ke stažení zde

Odstoupení od smlouvy

Formulář - ke stažení zde

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. září 2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.